Budapest Cowbells

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat” a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”) által a Szervező Facebook/Instagram-oldalán ( https://www.facebook.com/CowbellsFootball)  időről időre meghirdetett nyereményjátékra vonatozik („Nyereményjáték poszt”).

 1. A Szervező adatai:

Név: „Cowbells” Amerikai Futball Sport Egyesület

Székhely: 2220 Vecsés, Jókai Mór utca 67.

Adószám: 18295641-1-43

Facebook oldal: https://www.facebook.com/CowbellsFootball 

Instagram oldal: https://www.instagram.com/cowbellsfootball/ 

 1. A részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre vagy felhívásra a Szervező Facebook/Instagram  oldalán ( https://www.facebook.com/CowbellsFootball) közzétett Nyereményjáték poszt alá, kommentben megadott válasszal és a Szervező Facebook/Instagram oldalának kedvelésével lehet részt venni. A megfejtést/kérést elküldő/kommentelő (a továbbiakban, mint „Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Szervező a Nyereményjáték posztot az Facebook/Instagram oldalon bejegyzésként jeleníti meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazzák a megválaszolásra váró kérdéseket/játékra történő felhívást, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a nyerő termékek gyártásában, csomagolásában, a játék szervezésében és megvalósításában bármilyen módon közreműködők és ezek alkalmazottai, valamint értékesítési partnerei és ezek alkalmazottai, illetve az alkalmazottak hozzátartozói; (ii) a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói, illetve a Nyereményjátékot lebonyolítók. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

 1. Sorsolás menete

3.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás/bejegyzés tartalmazza. A felhasznált fényképek csak illusztrációk, a nyeremény azoktól eltérhet. A nyereményt esetenként harmadik fél („Nyeremény Partner”) ajánlhatja fel. Nyereménycsomag esetén a tartalmának megváltoztatási jogát a Nyeremény Partner fenntartja. A szervező fenntartja a jogot, hogy érdekkörén kívül eső esemény miatt, amely előre nem látható okból következik be, a bejelentett nyeremények helyett azonos vagy nagyobb értékűeket ajánljon fel.

3.2. A Szervező a nyereményt a helyes választ/kommentet elküldő Játékosok között – a jelen pontban írt kivétellel – véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban az adott forduló kérdésére/felhívására (amennyiben több fordulós a Nyereményjáték) helyes választ adók/kommentelők kerülnek be. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a Nyereményjáték időtartamának lezárását követő 3 munkanapon belül. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyertes Játékos köteles eleget tenni.

3.3. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. Ha a második pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

3.4. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét Facebook/Instagram oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Facebook/Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy az Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a nevét, postacímét és telefonszámát. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül válaszolniuk kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani.

 1. Nyeremény átadása

4.1. A nyereményt a Szervező a posztban meghatározott rendezvényen vagy postai úton adja át a nyertesnek. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a nyertes nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérheti és készpénzre nem válthatók át semmilyen okból. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 1. Adatvédelem

5.1. A kezelt adatok köre: A játékban résztvevők Facebook/Instagram profilján feltüntetett nevük. A játékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. 

5.2. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek játékban való részvétele. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5.3. Az adatkezelés jogalapja: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

5.4. Adattovábbítás: Az adatkezelő a kisorsolt nyertes nevét nem továbbítja. Amennyiben a kisorsolt nyertes az ajándék kézhezvételét követően írásban hozzájárul, a kapott ajándékkal együtt készült fotóját (amennyiben készül ilyen) a szervező közzéteheti online felületein. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat marketing célból nem továbbítja, más tekintetben nem hozza nyilvánosságra.

 1. A szervező felelőssége

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget:

 • a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,
 • a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,
 • bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,
 • ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 • a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy a nyeremény gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

6.2. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja.

 1. A Játékos Felelőssége

7.1. A Játékos által közzé-, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, cselekményért kizárólag az adott tartalmat közzé-, vagy elérhetővé tett Játékos tartozik felelősséggel. Minden Játékos köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

7.2. A Játékos által közzé tett tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat különösen, de nem kizárólag:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sérthet egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogot,
 • nem sérthet jóhírnevet, emberi méltóságot, vagy egyéb személyhez fűződő jogot (pl. vulgáris, súlyosan becsületsértő kijelentés, vagy pornográf tartalom),
 • nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentét kiváltására alkalmas, illetve nem válthat ki társadalmi ellenérzést.
 • nem reklámozhat egészségre ártalmas anyagokat, illetve nem ösztönözhet ilyen anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményt, arra irányuló felhívást,
 • nem tartalmazhat államtitkot vagy szolgálati titkot,
 • nem tartalmazhat jogosulatlanul, vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, és nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
 • nem szolgálhat promóciós célt,
 • semmilyen egyéb jogszabályba nem ütközhet.

7.3. A szervezőnek jogában áll a felsorolt tilalmak megszegése esetén az érintetett tartalmakat indokolás nélkül törölni. A kifogásolt tartalom törlését követően a Játékos a nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt, és a Játékos a Szervezővel szemben a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a bekövetkezett kárért a Szervező nem vállal felelősséget.

 1. Egyéb rendelkezések

8.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét az Facebook/Instagram oldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról egyedileg értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

7.2. A Nyereményjátékot a Facebook/Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook/Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Budapest, 2022.06. 23.